Kindness
kisêwâtisiwin – ᑭᓭᐋᐧᑎᓯᐃᐧᐣ

Originally Posted on Cree Literacy Network – June 10, 2014

 

values61kayâs kâkî-awâsisiwiyâhk nikî-wîcihinân nohtâwîpan ta-nikohtawât atâwêwikimâwa. osâm-piko kapê-nîpin nikî-nikohtânân natamihk nîkinâhk ohci. nohtâwîpan kî-kâh-kîskatahahtikwêw êkwa nîyanân nikî-nâsipêyâwatânân anihi mihta. nikî-sôhki-atoskânân mâna. piyisk mihcêt mihta nikî-âwatânân êkwa mihtot nikî-osîhtânân. nîstâw nikî-pê-wîcihikonân ta-pimitâpihpâhtwât otôtihk ohci, ta-sakahpitahk anima mihtot otôtihk. nikî-itikawinân ta-pôsiyâhk ôsihk mâka nikî-akâwâtênân tahkohc mihtotihk ta-pôsiyâhk. kî-pâhpisiw nohtâwîpaninân mâka nikî-pakitinikonân tahkohc mihtotihk ta-pôsiyâhk. wahwâ! kwayask kî-môcikan!

ᑲᔮᐢ ᑳᑮ ᐊᐋᐧᓯᓯᐃᐧᔮᕁ ᓂᑮ ᐄᐧᒋᐦᐃᓈᐣ ᓄᐦᑖᐄᐧᐸᐣ ᑕ ᓂᑯᐦᑕᐋᐧᐟ ᐊᑖᐁᐧᐃᐧᑭᒫᐊᐧ᙮ ᐅᓵᒼ ᐱᑯ ᑲᐯ ᓃᐱᐣ ᓂᑮ ᓂᑯᐦᑖᓈᐣ ᓇᑕᒥᕁ ᓃᑭᓈᕁ ᐅᐦᒋ᙮ ᓄᐦᑖᐄᐧᐸᐣ ᑮ ᑳᐦ ᑮᐢᑲᑕᐦᐊᐦᑎᑫᐧᐤ ᐁᑲᐧ ᓃᔭᓈᐣ ᓂᑮ ᓈᓯᐯᔮᐊᐧᑖᓈᐣ ᐊᓂᐦᐃ ᒥᐦᑕ᙮ ᓂᑮ ᓲᐦᑭ ᐊᑐᐢᑳᓈᐣ ᒫᓇ᙮ ᐱᔨᐢᐠ ᒥᐦᒉᐟ ᒥᐦᑕ ᓂᑮ ᐋᐊᐧᑖᓈᐣ ᐁᑲᐧ ᒥᐦᑐᐟ ᓂᑮ ᐅᓰᐦᑖᓈᐣ᙮ ᓃᐢᑖᐤ ᓂᑮ ᐯ ᐄᐧᒋᐦᐃᑯᓈᐣ ᑕ ᐱᒥᑖᐱᐦᐹᐦᑖᐧᐟ ᐅᑑᑎᕁ ᐅᐦᒋ, ᑕ ᓴᑲᐦᐱᑕᕁ ᐊᓂᒪ ᒥᐦᑐᐟ ᐅᑑᑎᐦᐠ᙮ ᓂᑮ ᐃᑎᑲᐃᐧᓈᐣ ᑕ ᐴᓯᔮᕁ ᐆᓯᕁ ᒫᑲ ᓂᑮ ᐊᑳᐋᐧᑌᓈᐣ ᑕᐦᑯᐦᐨ ᒥᐦᑐᑎᕁ ᑕ ᐴᓯᔮᐦᐠ᙮ ᑮ ᐹᐦᐱᓯᐤ ᓄᐦᑖᐄᐧᐸᓂᓈᐣ ᒫᑲ ᓂᑮ ᐸᑭᑎᓂᑯᓈᐣ ᑕᐦᑯᐦᐨ ᒥᐦᑐᑎᕁ ᑕ ᐴᓯᔮᐦᐠ᙮ ᐊᐧᐦᐋᐧ! ᑲᐧᔭᐢᐠ ᑮ ᒨᒋᑲᐣ!

A long time ago when we were children we helped our father to cut wood for the store keeper. We worked almost all summer at cutting wood upriver from our home. My father would chop down the trees and we would haul them down to the river. We worked hard. Eventually we had a lot of wood, so we made a raft. My brother-in-law came to help us to drag the raft with his motor boat, to tie the raft to his boat. We were told to get into the boat but we wanted to ride on top of the raft. My father laughed but he let us ride on top of the raft. Holy! It was a lot of fun.

Word List:

akâwâta ᐊᑳᐋᐧᑕ desire/want it (VTI-1)
anihi ᐊᓂᐦᐃ those  
atâwêwikimâw ᐊᑖᐁᐧᐃᐧᑭᒫᐤ store clerk/boss  
âwatâ ᐋᐊᐧᑖ haul it (VTI-2)
kapê-nîpin ᑲᐯ ᓃᐱᐣ all summer  
kîskatahahtikwê ᑮᐢᑲᑕᐦᐊᐦᑎᑫᐧ chop down tree (VAI)
kwayask kî-môcikan ᑲᐧᔭᐢᐠ ᑮ ᒨᒋᑲᐣ it was a lot of fun!  
mâna ᒫᓇ usually  
mihcêt ᒥᐦᒉᐟ lots  
mihta ᒥᐦᑕ firewood (pl)
mihtot ᒥᐦᑐᐟ a raft  
nâsipêyâwatâ ᓈᓯᐯᔮᐊᐧᑖ carry it to the shore (VTI-2)
natamihk ᓇᑕᒥᕁ upriver  
nikî-itikawinân ᓂᑮ ᐃᑎᑲᐃᐧᓈᐣ we were told (VTA-Inv. 1P)
nikî-pakitinikonân ᓂᑮ ᐸᑭᑎᓂᑯᓈᐣ he/she allowed us (VTA-Inv. IP)
nîkinâhk ᓃᑭᓈᕁ at our home  
nikohtaw ᓂᑯᐦᑕᐤ prepare firewood for s.o. (VTA)
nikohtê ᓂᑯᐦᑌ prepare firewood (VAI)
nîstâw ᓃᐢᑖᐤ my brother-in-law  
nîyanân ᓃᔭᓈᐣ us  
nohtâwîpan ᓄᐦᑖᐄᐧᐸᐣ my late father  
ohci ᐅᐦᒋ from  
osâm-piko ᐅᓵᒼ ᐱᑯ mostly  
osîhtâ ᐅᓰᐦᑖ make it (VTI-2)
otôtihk ᐅᑑᑎᕁ in his boat  
pâhpisi ᐹᐦᐱᓯ laugh a little (VAI)
pimitâpihpâhtwâ ᐱᒥᑖᐱᐦᐹᐦᑖᐧ drag it on the water (VTI-2)
pôsi ᐴᓯ get on board (VAI)
sakahpita ᓴᑲᐦᐱᑕ tie it (VTI-1)
sôhki-atoskê ᓲᐦᑭ ᐊᑐᐢᑫ work hard (VAI)
tahkohc ᑕᐦᑯᐦᐨ on top  
wîcih ᐄᐧᒋᐦ help s.o. (VTA)