Sharing and Generosity
nikwatisiwin êkwa mâtinamâkêwin – ᓂᑲᐧᑎᓯᐃᐧᐣ ᐁᑲᐧ ᒫᑎᓇᒫᑫᐃᐧᐣ

Originally Posted on Cree Literacy Network – June 6, 2014

 

sharing1nikiskisin kâ-kî-awâsisiwiyâhk nikî-nitomikawinân niya mîna nistês ta-nitawi-nikwatisoyâhk. pêyak awa niwâhkômâkaninân ê-kî-nipahât môswa êkwa wâhyaw nohcimihk sakâhk ê-kî-nakatât ê-kî-pê-nâtât owâhkômâkana ta-nikwatisoyit, êkosi mâna kayâs omâcîwak ê-kî-itôtahkik. tahto-wîtisânîhtowinihk nitomêw kanakê pêyak nâpêsis ta-nitawi-nikwatisoyit. nistês kî-wîsâmâw niwîtisânîhtowininâhk ohci êkwa nîsta nikî-wîsâmikawin ta-nâtamawak môso-wiyâs pêyak nohkom kâ-pêyakowîkit. wîpac ê-kîkisêpâk nikî-sipwêhtânân, niyanân nâpêsisak mîna nâpêwak. kinwêsk nohcimihk sakâhk nikî-pimohtânân. nikî-môcikihtânân, ê-âh-âcimocik nâpêwak mîna ê-nâh-nanôyacihikoyâhkik. piyisk nitakohtânân minahowinihk. nâpêwak kî-mâh-manisâwâtêwak anihi môswa êkwa nikî-âh-asowatânân môso-wiyâs nimaskimotininâhk. kâwi nikî-kîwânân. ispîhk kâ-takohtêyâhk nikapêsîwininâhk nikî-wîhkohkênân. ana nohkom kâ-kî-pêtamawak wiyâs nikî-kîsisamâk môso-wiyâs, ê-kî-nawacîstamawit. wahwâ! kwayask nikî-wîhkistên êwako môso-wiyâs! kwayask mîna nikî-môcikihtân êkospîhk kâkî-nitawi-nikwatisoyâhk.

ᓂᑭᐢᑭᓯᐣ ᑳ ᑮ ᐊᐋᐧᓯᓯᐃᐧᔮᕁ ᓂᑮ ᓂᑐᒥᑲᐃᐧᓈᐣ ᓂᔭ ᒦᓇ ᓂᐢᑌᐢ ᑕ ᓂᑕᐃᐧ ᓂᑲᐧᑎᓱᔮᐦᐠ᙮ ᐯᔭᐠ ᐊᐊᐧ ᓂᐋᐧᐦᑰᒫᑲᓂᓈᐣ ᐁ ᑮ ᓂᐸᐦᐋᐟ ᒨᓴᐧ ᐁᑲᐧ ᐋᐧᐦᔭᐤ ᓄᐦᒋᒥᕁ ᓴᑳᕁ ᐁ ᑮ ᓇᑲᑖᐟ ᐁ ᑮ ᐯ ᓈᑖᐟ ᐅᐋᐧᐦᑰᒫᑲᓇ ᑕ ᓂᑲᐧᑎᓱᔨᐟ, ᐁᑯᓯ ᒫᓇ ᑲᔮᐢ ᐅᒫᒌᐊᐧᐠ ᐁ ᑮ ᐃᑑᑕᐦᑭᐠ᙮ ᑕᐦᑐ ᐄᐧᑎᓵᓃᐦᑐᐃᐧᓂᕁ ᓂᑐᒣᐤ ᑲᓇᑫ ᐯᔭᐠ ᓈᐯᓯᐢ ᑕ ᓂᑕᐃᐧ ᓂᑲᐧᑎᓱᔨᐟ᙮ ᓂᐢᑌᐢ ᑮ ᐄᐧᓵᒫᐤ ᓂᐄᐧᑎᓵᓃᐦᑐᐃᐧᓂᓈᕁ ᐅᐦᒋ ᐁᑲᐧ ᓃᐢᑕ ᓂᑮ ᐄᐧᓵᒥᑲᐃᐧᐣ ᑕ ᓈᑕᒪᐊᐧᐠ ᒨᓱ ᐃᐧᔮᐢ ᐯᔭᐠ ᓄᐦᑯᒼ ᑳ ᐯᔭᑯᐄᐧᑭᐟ᙮ ᐄᐧᐸᐨ ᐁ ᑮᑭᓭᐹᐠ ᓂᑮ ᓯᐯᐧᐦᑖᓈᐣ, ᓂᔭᓈᐣ ᓈᐯᓯᓴᐠ ᒦᓇ ᓈᐯᐊᐧᐠ᙮ ᑭᓀᐧᐢᐠ ᓄᐦᒋᒥᕁ ᓴᑳᕁ ᓂᑮ ᐱᒧᐦᑖᓈᐣ᙮ ᓂᑮ ᒨᒋᑭᐦᑖᓈᐣ, ᐁ ᐋᐦ ᐋᒋᒧᒋᐠ ᓈᐯᐊᐧᐠ ᒦᓇ ᐁ ᓈᐦ ᓇᓅᔭᒋᐦᐃᑯᔮᐦᑭᐠ᙮ ᐱᔨᐢᐠ ᓂᑕᑯᐦᑖᓈᐣ ᒥᓇᐦᐅᐃᐧᓂᐦᐠ᙮ ᓈᐯᐊᐧᐠ ᑮ ᒫᐦ ᒪᓂᓵᐋᐧᑌᐊᐧᐠ ᐊᓂᐦᐃ ᒨᓴᐧ ᐁᑲᐧ ᓂᑮ ᐋᐦ ᐊᓱᐊᐧᑖᓈᐣ ᒨᓱ ᐃᐧᔮᐢ ᓂᒪᐢᑭᒧᑎᓂᓈᐦᐠ᙮ ᑳᐃᐧ ᓂᑮ ᑮᐋᐧᓈᐣ᙮ ᐃᐢᐲᕁ ᑳ ᑕᑯᐦᑌᔮᕁ ᓂᑲᐯᓰᐃᐧᓂᓈᕁ ᓂᑮ ᐄᐧᐦᑯᐦᑫᓈᐣ᙮ ᐊᓇ ᓄᐦᑯᒼ ᑳ ᑮ ᐯᑕᒪᐊᐧᐠ ᐃᐧᔮᐢ ᓂᑮ ᑮᓯᓴᒫᐠ ᒨᓱ ᐃᐧᔮᐢ, ᐁ ᑮ ᓇᐊᐧᒌᐢᑕᒪᐃᐧᐟ᙮ ᐊᐧᐦᐋᐧ! ᑲᐧᔭᐢᐠ ᓂᑮ ᐄᐧᐦᑭᐢᑌᐣ ᐁᐊᐧᑯ ᒨᓱ ᐃᐧᔮᐢ! ᑲᐧᔭᐢᐠ ᒦᓇ ᓂᑮ ᒨᒋᑭᐦᑖᐣ ᐁᑯᐢᐲᕁ ᑳᑮ ᓂᑕᐃᐧ ᓂᑲᐧᑎᓱᔮᐦᐠ᙮

I remember when we were children, me and my older brother, we were invited to go fetch meat from a kill. One of my relatives had killed a moose and it was deep in the forest where he had left it to come get his relatives to go fetch the meat, this is what hunters did a long time ago. From every family he invited at least one boy to go fetch meat. My older brother was invited from my family and I was also invited so I can fetch moose-meat for a grandmother who lived alone. Early in the morning we left, us boys and the men. We walked in the forst for a long time. We had fun, the men would tell stories and they would tease us boys. We eventually arrived at the kill-site. The men cut up the moose and we filled our bags with moose-meat. We went back home. When we arrived at out camp we made a feast. That grandmother for whom I brought moose-meat cooked moose-meat for me, she had roasted it for me on a stick. Holy! I really liked the taste of that moose-meat. I had lots of fun at that time when we went to fetch meat at the killing site.

Word List

âcimo ᐋᒋᒧ tell a story (VAI)
asowatâ ᐊᓱᐊᐧᑖ put it in a bag (VTI-2)
awâsisiwi ᐊᐋᐧᓯᓯᐃᐧ be a child (VAI)
ê-kî-nakatât ᐁ ᑮ ᓇᑲᑖᐟ he/she had left it (VTA)
ê%kî-pê-nâtât ᐁ ᑮ ᐯ ᓈᑖᐟ he/she came to get (VTA)
ê%kîkisêpâk ᐁ ᑮᑭᓭᐹᐠ as it was morning (VII)
êkosi%%mâna ᐁᑯᓯ ᒫᓇ that’s the usual way  
êkospîhk ᐁᑯᐢᐲᕁ at the time  
êkwa ᐁᑲᐧ and  
ispîhk ᐃᐢᐲᕁ when  
itôta ᐃᑑᑕ do it (VTI-1)
kanakê ᑲᓇᑫ at least  
kâwi ᑳᐃᐧ back  
kayâs ᑲᔮᐢ a long time ago  
kî-mâh-manisâwâtêwak ᑮ ᒫᐦ ᒪᓂᓵᐋᐧᑌᐊᐧᐠ they cut s.o. up (VTA)
kî-wîsâmâw ᑮ ᐄᐧᓵᒫᐤ he/she was invited  
kinwêsk ᑭᓀᐧᐢᐠ a long time  
kîsisamaw ᑮᓯᓴᒪᐤ cook it for s.o. (VTA)
kiskisi ᑭᐢᑭᓯ remember (VAI)
kîwê ᑮᐁᐧ go home (VAI)
kwayask ᑲᐧᔭᐢᐠ very  
mîna ᒦᓇ also  
minahowinihk ᒥᓇᐦᐅᐃᐧᓂᕁ place of killing game  
môcikihtâ ᒨᒋᑭᐦᑖ have fun (VAI)
môso-wiyâs ᒨᓱ ᐃᐧᔮᐢ moose-meat  
môswa ᒨᓴᐧ moose  
nanôyacih ᓇᓅᔭᒋᐦ tease s.o. (VTA)
nâpêsis ᓈᐯᓯᐢ boy  
nâpêsisak ᓈᐯᓯᓴᐠ boys  
nâpêwak ᓈᐯᐊᐧᐠ men  
nawacîstamaw ᓇᐊᐧᒌᐢᑕᒪᐤ roast it for s.o. (VTA)
nikapêsîwininâhk ᓂᑲᐯᓰᐃᐧᓂᓈᕁ at our campsite  
nikwatiso ᓂᑲᐧᑎᓱ fetch meat from a killing place (VAI)
nimaskimotininâhk ᓂᒪᐢᑭᒧᑎᓂᓈᕁ in our bags  
nipah ᓂᐸᐦ kill s.o. (VTA)
nîsta ᓃᐢᑕ me too  
nistês ᓂᐢᑌᐢ my older brother  
nitawi ᓂᑕᐃᐧ go and (PV)
nitom ᓂᑐᒼ invite s.o. (VTA)
nitomêw ᓂᑐᒣᐤ he/she invites s.o. (VTA)
niwâhkômâkaninân ᓂᐋᐧᐦᑰᒫᑲᓂᓈᐣ our relative  
niwîtisânîhtowininâhk ᓂᐄᐧᑎᓵᓃᐦᑐᐃᐧᓂᓈᕁ at our family  
niya ᓂᔭ I/me  
niyanân ᓂᔭᓈᐣ us  
nohcimihk ᓄᐦᒋᒥᕁ inland  
nohkom ᓄᐦᑯᒼ my grandmother  
ohci ᐅᐦᒋ from  
omâcîwak ᐅᒫᒌᐊᐧᐠ hunters  
owâhkômâkana ᐅᐋᐧᐦᑰᒫᑲᓇ his/her relatives  
pêtamaw ᐯᑕᒪᐤ bring it for s.o. (VTA)
pêyak ᐯᔭᐠ one  
pêyak ᐯᔭᐠ one  
pêyakowîki ᐯᔭᑯᐄᐧᑭ live alone (VAI)
pimohtê ᐱᒧᐦᑌ walk  
piyisk ᐱᔨᐢᐠ eventually  
sakâhk ᓴᑳᕁ in the bush  
sipwêhtê ᓯᐯᐧᐦᑌ leave (VAI)
tahto-wîtisânîhtowinihk ᑕᐦᑐ ᐄᐧᑎᓵᓃᐦᑐᐃᐧᓂᕁ every place of family  
takohtên ᑕᑯᐦᑌᐣ arrive by foot (VAI)
wahwâ ᐊᐧᐦᐋᐧ Holy!  
wâhyaw ᐋᐧᐦᔭᐤ far  
wîhkista ᐄᐧᐦᑭᐢᑕ like the taste of it (VTI-1)
wîhkohkê ᐄᐧᐦᑯᐦᑫ make a feast (VAI)
wîpac ᐄᐧᐸᐨ early/soon  
wiyâs ᐃᐧᔮᐢ meat